Badania tkanek

width=300MRNA IRS4 ulegał ekspresji w kilku ludzkich jądrach podwzgórzowych, w tym jądrze przykomorowym i przysadce mózgowej.
Badania na myszach

Ekspresję mRNA Trha w jądrze przykomorowym podwzgórza oceniano za pomocą hybrydyzacji in situ. Nie zaobserwowano znaczących różnic w sygnale hybrydyzacji pomiędzy myszami WT i KO lub między samicami i samicami. MRNA Tshb w przysadce było znacząco zmniejszone (p = 0,04) u samic KO w porównaniu z samicami WT, ale nie zaobserwowano różnic u samców (suplementacja online). Ta różnica nie znalazła odzwierciedlenia w stężeniu TSH, T4 lub T3 w surowicy. W obu grupach WT i KO samice miały niższe poziomy TSH w surowicy niż mężczyźni. Surowica T4, ale nie T3, była wyższa u samic WT w porównaniu z samcami. Nie zaobserwowano różnic w TSH, T4 lub T3 w surowicy pomiędzy myszami KO w porównaniu z myszami WT.

[patrz też: wodniak powrózka nasiennego, urobilinogen w moczu norma, logopedia lublin ]