Clinical Trial of Vena Caval Filtry w zapobieganiu zatoru płucnego u pacjentów z proksymalną zakrzepicą żył głębokich czesc 4

Jednak badanie przerwano, gdy po przyjęciu 400 pacjentów przez cztery lata komitet sterujący, nieświadomy wyników, zdecydował, że powolny wskaźnik rekrutacji nie jest zgodny z kontynuacją badania. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Zastosowano test chi-kwadrat, dokładny test Fishera i test t Studenta. W przypadku długoterminowych punktów końcowych przeprowadzono analizę Kaplan-Meiera łącznej liczby zdarzeń. Dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli lub zostali utraceni podczas obserwacji, zostały ocenzurowane. Istotność statystyczną oceniano metodą Mantela-Haenszela. Ze względu na projekt czynnikowy przeprowadzono testy interakcji.27
Wyniki
Badana populacja
Od września 1991 r. Do lutego 1995 r. Rekrutowano 400 pacjentów. Dzienniki, które były dostępne z 13 ośrodków (z których zapisano 272 pacjentów), odnotowały 735 pacjentów spełniających kryteria włączenia. Spośród nich 370 (50 procent) zostało wykluczonych z następujących powodów: umieszczenie poprzedniego filtra (30 pacjentów), przeciwwskazanie lub niepowodzenie w leczeniu przeciwzakrzepowym (40 pacjentów), terapia antykoagulacyjna trwająca dłużej niż 48 godzin (88 pacjentów), wskazanie do trombolizy (52 pacjentów), krótka oczekiwana długość życia (58 pacjentów), kontynuacja niewykonalna (43 pacjentów) i inne przyczyny (59 pacjentów). Spośród 365 kwalifikujących się pacjentów 93 nie wyraziło zgody na udział.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka badanych pacjentów. Spośród 400 pacjentów 200 losowo przydzielono do filtrów, a 200 – do filtrów; 195 pacjentów losowo przydzielono do grupy otrzymującej heparynę drobnocząsteczkową, a 205 do niefrakcjonowanej heparyny. Podstawowa charakterystyka grup leczonych była podobna (Tabela 1). Ogółem 197 pacjentów miało wstępną zatorowość płucną (145 pacjentów z objawami i 52 bezobjawowymi), co zostało potwierdzone w badaniu angiograficznym u 84 procent pacjentów, a badanie perfuzji wentylacyjnej u 16 procent pacjentów. Dziewięćdziesiąt procent pacjentów miało co najmniej jeden, a 61 procent co najmniej dwa z następujących cech: początkowy objawowy zator tętnicy płucnej, przewlekła niewydolność serca lub układu oddechowego, wiek ponad 70 lat, rak lub zakrzepica okołozębna.
Zabiegi i działania uzupełniające
Spośród 200 pacjentów wyznaczonych do otrzymania filtra, 4 albo odmówiło filtr albo usunięto ich filtr, ponieważ się nie udało. Spośród 200 pacjentów wyznaczonych do przyjęcia bez filtra, 8 otrzymało filtr w ciągu pierwszych 12 dni (4 w każdej grupie heparyny) z powodu poważnego krwawienia lub zatorowości płucnej.
Wszyscy pacjenci otrzymali początkową heparynę drobnocząsteczkową lub niefrakcjonowaną heparynę. Czterech pacjentów wyznaczonych do przyjęcia niefrakcjonowanej heparyny otrzymało heparynę drobnocząsteczkową. 94% pacjentów otrzymało przypisane leczenie heparyną przez co najmniej osiem dni. Przedwczesne przerwanie leczenia heparyną nie było uzasadnione medycznie u dwóch pacjentów. W momencie wypisu 91% pacjentów otrzymywało doustne leki przeciwzakrzepowe, a 8% otrzymywało podskórnie niefrakcjonowaną heparynę; procent nie otrzymał żadnych antykoagulantów z powodu poważnego krwawienia
[podobne: bifidobacterium, Leukocyturia, chloramfenikol ]
[hasła pokrewne: wodniak powrózka nasiennego, urobilinogen w moczu norma, logopedia lublin ]