Porównanie heparyny o niskiej masie cząsteczkowej z niefrakcjonowaną heparyną w ostrym zatoru płucnym czesc 4

Wybrane cechy zatorowości płucnej w badaniu pacjentów przy zapisie. Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się w lipcu 1995 r. I została zakończona w lipcu 1996 r. Z 1482 kolejnych pacjentów spełniających kryteria zakwalifikowania 766 (52 procent) zostało wykluczonych z badania z następujących powodów: masywna zatorowość płucna wymagająca leczenia trombolitycznego (177 pacjentów ) lub przerwanie żyły głównej dolnej (55), przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego lub jednoczesnego stosowania niedozwolonego leku (81), wcześniejsze leczenie lekiem przeciwzakrzepowym przez ponad 24 godziny (266), krótka oczekiwana długość życia (51), powód, dla którego kontynuacja była niemożliwa do wykonania (101) i z różnych innych powodów (35). Spośród 716 kwalifikujących się pacjentów, 104 (15 procent) odmówiło udziału. Z pozostałych 612 pacjentów 308 losowo przydzielono do otrzymywania dożylnej niefrakcjonowanej heparyny, a 304 – do heparyny drobnocząsteczkowej. Czterech pacjentów (jeden przydzielono do heparyny niefrakcjonowanej i trzech do heparyny drobnocząsteczkowej) nie otrzymało badanego leku, ale włączono je do badania kontrolnego i do analizy. Charakterystyka linii podstawowej grup leczonych była podobna (Tabela i Tabela 2). Terapia przeciwzakrzepowa
Tabela 3. Tabela 3. Terapia antykoagulantem dostarczana pacjentom z badania według grupy leczenia. Spośród 612 pacjentów objętych badaniem 423 (69 procent) – 201 przypisanych do niefrakcjonowanej heparyny i 222 przydzielonych do heparyny o małej masie cząsteczkowej – otrzymało terapeutyczne dawki niefrakcjonowanej heparyny przed randomizacją. Średni (. SD) czas trwania leczenia przeciwzakrzepowego w dawce terapeutycznej przed randomizacją wynosił 18 . 6 godzin u pacjentów przypisanych do niefrakcjonowanej heparyny i 18 . 7 godzin u pacjentów przypisanych heparynie drobnocząsteczkowej. Dawki i czas trwania badań oraz doustne środki przeciwzakrzepowe przedstawiono w Tabeli 3.
Pierwotne punkty końcowe
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki Zdarzenia w badaniu pacjentów według grupy leczenia. W ciągu ośmiu dni po randomizacji dziewięciu pacjentów wyznaczonych do przyjęcia niefrakcjonowanej heparyny (2,9 procent) zmarło lub miało objawową nawrotową żylną chorobę zakrzepowo-zatorową lub duże krwawienie, w porównaniu z dziewięcioma pacjentami otrzymującymi heparynę drobnocząsteczkową (3,0 procent) (Tabela 4). ). Między dwiema grupami wystąpiła absolutna różnica 0,1 punktu procentowego (przedział ufności 95%, -2,7 do 2,6).
Od dnia do dnia 90, 22 pacjentów (7,1 procent) przydzielonych do heparyny niefrakcjonowanej i 18 pacjentów (5,9 procent) przydzielonych do heparyny drobnocząsteczkowej osiągnęło co najmniej jeden z klinicznych punktów końcowych. Stwierdzono bezwzględną różnicę 1,2 punktu procentowego (przedział ufności 95%, -2,7 do 5,1) i nie było znaczącej różnicy między grupami leczenia.
Rycina 1. Rycina 1. Analiza czasu do wystąpienia wystąpienia nawrotu zakrzepowo-zatorowej, poważnego krwawienia lub zgonu, stwierdzona jako wynik łączny. Nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi pod względem częstości łącznego wyniku (P = 0,55 w teście log-rank).
Analiza za pomocą testu log-rank, który bierze pod uwagę długość czasu do pierwszego zdarzenia klinicznego, nie wykazała żadnej znaczącej różnicy między grupami (P = 0,55) w częstotliwości połączonego punktu końcowego (Figura 1).
Śmiertelność
Tabela 5
[podobne: noni, monoderma, dronedaron ]
[hasła pokrewne: babka płesznik dawkowanie, allegro dla gołębi, badanie trus ]